top of page

Over het werk van de SAZ

De doelstellingen van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

 • Het maatschappelijk probleem betreffende zwerfkatten in en rondom Amsterdam op de meest diervriendelijke manier bestrijden en beheersen;

 • Het bieden van hulp in de verzorging van de katten, met als belangrijke doelgroepen: ouderen, minder vermogenden en mensen met verslavingsproblemen;

 • Het geven van voorlichting aan (potentiële) eigenaren van katten over het belang van het chippen en steriliseren van katten;

 • Het zo snel mogelijk en kwalitatief hoogwaardig opvangen van zwerfkatten;

 • Het verzorgen van een gestructureerde doorstroom van gevangen katten naar de daarvoor bestemde opvangtehuizen;

 • Het verwezenlijken van voldoende opvangfaciliteiten voor katten die niet meer herplaatsbaar zijn of niet teruggezet kunnen worden;

 • Het socialiseren van verwilderde katten om deze daarna een nieuwe kans op een thuis te kunnen bieden;

 • Het vervullen van de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van zwerfkatten;

 • Het voorkomen van dierenleed in het algemeen;

 • Het voorkomen van leed veroorzaakt door vechtende katten;

 • Het voorkomen van leed veroorzaakt door ondervoeding en verhongering;

 • Het voorkomen van leed ten gevolge van besmettelijke en soms verwoestende kattenziektes;

 • Het tegengaan van leed door mensen aangedaan, omdat men vindt dat katten op een bepaalde plaats niet gewenst zijn.

De SAZ is een dierenwelzijnsorganisatie met een sociaal-maatschappelijke doelstelling

Daaruit vloeit voort dat in principe de volledige Amsterdamse samenleving gebruik kan maken van de diensten van de SAZ. De SAZ kent geen winstoogmerk, maar streeft wel een gezonde financiële huishouding na. Vanwege onze plaats in de samenleving worden de diensten uitgevoerd door de SAZ waar mogelijk tegen laagdrempelige, kostendekkende en betaalbare tarieven bij eventuele eigenaren in rekening gebracht. In de meeste situaties is de eigenaar echter onbekend en dus niet te achterhalen. Als gevolg hiervan is de SAZ afhankelijk van structurele subsidie vanuit lokale overheden. Om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau te houden en continu te verbeteren, voert de SAZ een actief wervingsbeleid voor bijdragen vanuit fondsen en vrijwillige donaties. Om aantoonbaar verantwoording af te leggen van de besteding van de middelen, maakt de SAZ de begroting en besteding openbaar.

Voor de herplaatsing van katten maakt de SAZ gebruik van de diensten die verleend worden door de dierenasiels in en om de regio Amsterdam. De SAZ onderkent de professionaliteit, de positie en de rol van asiels en wil daar in de toekomst graag gebruik van blijven maken. Omdat niet alle opgevangen dieren terug of herplaatsbaar zijn vanwege ouderdom, verwildering of ziekte, is een structurele opvangvoorziening noodzakelijk. De SAZ werkt aan de middelen om dit te realiseren. 

bottom of page