top of page
Voedselbank voor dieren

Voedselbank voor dieren

Waarom een voedselbank voor dieren?

De SAZ-Voedselbank Voor Dieren is een initiatief dat ontstaan is omdat we bij onze werkzaam­heden met zwerfdieren ondervonden dat er een grote behoefte is aan deze vorm van hulp, waarbij we voorzien in de eerste levensbehoeften van de dieren met een thuis. We doen dit door voedsel voor dieren te verstrekken aan eigenaren die (tijdelijk) financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in het levensonderhoud van hun dieren te voorzien. Daarnaast wordt met aanbieden van hulp op deze wijze verspilling van voedsel tegengegaan, want vaak betreft het voedsel dat

an­ders vernietigd wordt.

We bieden alleen ondersteuning waar het echt nodig is. Door onze dagelijkse werkzaamheden met veelal kwetsbare mensen, kunnen wij ervoor zorgen dat de beschik­baar gestelde middelen ook daadwerkelijk terecht komen bij de mensen én de dieren, die het het hardst nodig hebben. 

Onze werkwijze

We stellen de producten kosteloos ter beschikking aan individuele personen en huishoudens die daarvoor aantoonbaar in aanmerking komen. Aan mensen, die enige tijd financieel echt niet rond kunnen komen, wordt zo een tijdelijk steuntje in de rug gegeven.

Sociaal Maatschappelijke Dienstverleners, én medewerkers van de SAZ zijn vrij te bepalen wie de voedselpakket­ten echt nodig hebben, waarbij strikte anonimiteit gewaarborgd is.

Voldoet u aan de gestelde norm, dan zullen wij uw aanvraag verwerken waarbij u zo mogelijk direct de benodigde diervoeders in ontvangst kunt nemen. Het beperkte aanbod van beschikbaar te stellen voedsel kan de norm verscherpen en zodoende komt de hulp altijd het eerst waar die het hardst nodig is. 

Denkt u mensen met dieren te kennen die goed hulp kunnen gebruiken, maar die waarschijnlijk niet bereikt zullen worden? Dan horen wij dat graag, waarbij wij de mogelijkheden deze mensen te bereiken alsnog kun­nen onderzoeken.​​

​Voor wie?

De SAZ-Voedselbank Voor Dieren is bestemd voor mensen die woonachtig zijn in Amsterdam en die recht hebben op ondersteuning van de reguliere voedsel­bank. Men kan dit aantonen door middel van de recente kopie van de financiële check en goedkeuring van de voedselbank óf op een andere wijze kunnen aantonen niet over voldoende middelen te beschikken om hun huis­dier(en) (goed) te kunnen onderhouden.

Regels en voorwaarden voor deelname:

  • Er dient registratie plaats te vinden via ons aanmeldformulier. Zonder juist ingevuld formulier en de ge­vraagde stukken, kunnen wij een aanvraag niet in behandeling nemen. Heeft u problemen bij het invullen van de formulieren of kunt u zich om gezondheidsredenen moeilijk verplaatsen, dan bieden we in sommige geval­len de mogelijkheid om uw situatie ter plekke te komen toetsen.

  • Is de cliënt goed in staat zich te verplaatsen, dan dient hij zelf het voedsel te komen ophalen en zich hierbij met het overeengekomen bewijs te legitimeren.

  • In bepaalde gevallen komt het voor dat er voer zal worden verstrekt waarvan de wettelijke houdbaar­heidsda­tum is verstreken. De SAZ zal altijd toezien op de kwaliteit van het verstrekte voer maar kan niet verantwoorde­lijk worden gesteld voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde midde­len.

  • Het verstrekte voer mag niet verkocht, geruild of weggegeven worden.

  • De SAZ beoordeelt per situatie en aan de hand van de aanwezige voorraad voedsel, hoeveel voer een cliënt meekrijgt. Daarbij kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere toezeggingen.

  • ​De cliënt dient inzage te geven in het aantal huisdieren, en wordt verzocht medewerking te verlenen bij het zo nodig steriel maken daarvan.

  • De honden, katten en konijnen dienen te zijn voorzien van een chipregistratie of mogen daar op kosten van de SAZ van worden voorzien.

  • De cliënt wordt ten zeerste afgeraden om in de situatie waarin hij ondersteuning voor zijn huis­dier(en) vraagt nog meer huisdieren aan te schaffen. Wordt deze regel genegeerd, dan loopt de cliënt het risico dat de ondersteu­ning zal worden stopgezet.

  • De SAZ heeft het recht om bij gerede twijfel de financiële situatie van de cliënt te controleren en behoudt altijd het recht de ondersteuning stop te zetten.

​Als criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning hanteren wij dezelfde regels als die welke bij de voedselbanken gelden. U mag altijd een aanvraag met motivatie indienen. Uw aanvraag zal altijd bestudeerd en beoordeeld worden.

​Ook U kunt actief meehelpen!

U kunt ons helpen door geld en/of voedsel te doneren, of vrijwilliger te worden.

bottom of page